icon-belgique FR / icon-belgique NL

Privacyverklaring

Versie 1.0 – laatst bijgewerkt op 17 april 2023

Inhoud

1. Wie zijn wij?

2. Algemene informatie over deze Privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

8. Wat zijn uw rechten?

9. Cookies en tracking.

10. Externe links. 

11. Hoe kan u contact met ons opnemen voor vragen en klachten?.

Wie zijn wij?

Welkom op onze website van Eroxon®. Hieronder vindt u de Privacyverklaring die van toepassing is op de website van Eroxon, toegankelijk via de volgende link https://www.eroxon.be/nl/ (de "Website"). Eroxon is een merk in eigendom van Versailles B.V.

Deze Website wordt uitgebaat door en deze Privacyverklaring is van toepassing op Cooper Consumer Health BE NV (“wij” of “ons”), een onderneming onder Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0860.530.550 met als geregistreerd adres Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent, België.

Cooper Consumer Health BE NV en Versailles B.V. maken deel uit van de Cooper Consumer Health Group, een groep van ondernemingen hoofdzakelijk actief in de sector van de ontwikkeling, registratie, productie en marketing van gezondheidsproducten voor consumentengezondheid in Europa.

Algemene informatie over deze Privacyverklaring

 • Inhoud – De Privacyverklaring is bedoeld om gebruikers van de Website (“u” of “uw”) te informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, wie toegang heeft tot uw gegevens en welke rechten u heeft;
 • Persoonsgegevens – Door uw bezoek aan deze Website is het mogelijk dat wij informatie verzamelen en verwerken over u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“persoonsgegevens”);
 • Toepassingsgebied – Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens uitgevoerd door of in opdracht van Cooper Consumer Health BE NV op de Website. Cooper Consumer Health BE NV is niet verantwoordelijk voor websites van andere vennootschappen van de Cooper Consumer Health Group;
 • Rol – Cooper Consumer Health BE NV is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden in het kader van de verleende diensten op deze Website;
 • Toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving – Wij begrijpen dat uw privacy en bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk zijn. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “AVG’) en de nationale uitvoeringswet- en regelgeving;
 • Toepasselijk recht en jurisdictie – Deze Website en deze Privacyverklaring worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze website en deze Privacyverklaring zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken;
 • Wijzigingen – Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om mogelijks tegemoet te komen aan feedback of om de veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen. Het zal steeds de laatste versie van onze Privacyverklaring zijn die van toepassing. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze policy te raadplegen op onze Website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Door gebruik te maken van deze Website kan het zijn dat uw persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt, dit zal het geval zijn wanneer a) u er zelf voor kiest om ons deze informatie te verstrekken; of b) door het analyseren van uw surfgedrag op onze Website.

Door u verstrekte persoonsgegevens

Wanneer u met ons contact opneemt

Als u contact met ons opneemt via e-mail, contactformulieren of andere communicatiemiddelen, kunnen wij uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere relevante informatie, gebruiken om te reageren op uw verzoek, vraag of opmerking.

Wij zullen uw contactgegevens alleen gebruiken om te communiceren met u en uw verzoek af te handelen. We kunnen ook een kopie van uw communicatie opslaan voor interne administratieve doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij zullen uw contactgegevens niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is. Door contact met ons op te nemen, stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens gebruiken zoals hierboven beschreven.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Tenzij wij daarom specifiek vragen of verzoeken, verzoeken wij u om ons geen gevoelige persoonsgegevens (ook “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” genoemd, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of filosofische overtuigingen, gezondheid of medische aandoeningen, seksleven of seksuele geaardheid, criminele achtergrond, lidmaatschap van een vakbond, of biometrische of genetische gegevens) te sturen of openbaar te maken.

Wanneer u ons gevoelige gegevens stuurt, gelieve dit dan te beperken tot hetgeen strikt noodzakelijk is. Wij zullen deze gegevens uitsluitend verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, de onderbouwing van een rechtsvordering, of indien noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang of gezondheidsredenen en steeds in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetging.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan promotionele acties

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of andere promotionele e-mails, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u periodiek informatie, aanbiedingen en updates te sturen over onze producten, diensten of evenementen.

Wij zullen uw e-mailadres niet delen met derden voor direct marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke e-mails door de afmeldlink te volgen die is opgenomen in de e-mails die u van ons ontvangt of door ons te mailen op het hieronder vermeld emailadres.

Persoonsgegevens in verband met uw surfgedrag

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres) valt ook onder het begrip persoonsgegevens.

U kan meer informatie over ons gebruik van cookies en andere tracking technologieën vinden onder punt 9. Cookies en tracking.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van volgende rechtsgrondslagen:

Gerechtvaardigde belangen

Wij verwerken uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als onderneming. Hierbij letten wij er steeds op dat er een billijk evenwicht bestaat tussen het gerechtvaardigd belang en uw privacy. In dit geval kan u steeds uw recht op bezwaar uitoefenen tegen deze verwerking (zie hieronder punt 8.).

Hieronder wordt onder andere verstaan de verwerkingen die worden verricht met als doel:

 • Het moeten kunnen functioneren als onderneming
  • het testen, evalueren, analyseren en optimaliseren van onze Website voor het verbeteren van de gebruikservaring en het opsporen van technische problemen;
  • inzicht te krijgen in de manier waarop onze Website wordt gebruikt door het verzamelen van algemene statistische gegevens (bv. IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht) omtrent het gebruik van onze diensten en de Website;
  • het kennis nemen van en reageren op uw verzoeken, vragen en opmerkingen voor bewijsdoeleinden, kwaliteitscontrole, coaching en training van onze medewerkers;
 • De uitvoering van interne audits en onderzoek naar onze producten, diensten en om de communicatie met onze klanten te verbeteren;
 • De uitoefening en verdediging van onze rechten (bv. in juridische geschillen) en het samenstellen van bewijs.

Uitvoering van een overeenkomst

Wij verwerken sommige gegevens omdat dit noodzakelijk is in het kader van de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld wanneer u onze Website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om u toe te laten onze Website te gebruiken of wanneer de verwerkingen plaatsvinden in het kader van het leveren van de door u gevraagde diensten (bv. als u ons contacteert om een bestelling te plaatsen).

Wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld, op basis van de wetgeving inzake medische klachten, kwaliteitsdoeleinden, belastingen en boekhouding kunnen wij verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren.

Toestemming

In bepaalde gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op de rechtsgrondslag van toestemming. Dit is in gevallen waarin dat er geen van de voorgaande rechtsgrondslagen kan worden gebruikt. U kan uw toestemming steeds intrekken (zie hieronder punt 8).

Wij zullen uw toestemming vragen voor:

 • het sturen van onze nieuwsbrief, u kunt zich ten allen tijde hiervoor uitschrijven, dit kan op eenvoudig verzoek per mail of onderaan elke mail via de ‘opt-out’ keuze;
 • het plaatsen van cookies of tracking op onze Website om uw klik en surf-gedrag op te volgen (indien niet op basis van gerechtvaardigde belangen). (Voor meer informatie over Cookies zie punt 9. Cookies en tracking);
 • mogelijks wordt er ook toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens in het kader van bepaalde promotionele acties, het geven van feedback of indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze Website.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De beveiliging van uw persoonsgegevens nemen wij erg serieus, daarom passen wij technische en organisatorische maatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen en om ongewenst verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van deze gegevens te voorkomen, afhankelijk van de aard van de verwerking, het risico en de beschikbare veiligheidsmiddelen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 1. In bepaalde gevallen zullen wij samenwerken met andere ondernemingen, organisaties of overheden voor het uitvoeren van onze diensten. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:
 2. andere entiteiten in de Cooper Consumer Health Group;
 3. onze externe dienstverleners om diensten te leveren zoals hosting van websites, data-analyse, Cloud providers, IT dienstverleners, klantendienst, e-maildienst, auditing, juridische dienstverleners en andere diensten;
 4. dienstverleners die ons ondersteunen bij het analyseren van uw surfgedrag op onze Website (bv. Google Analytics);
 5. andere bedrijven waarmee we samenwerken voor bepaalde producten of diensten;
 6. in geval van een eventuele (gedeeltelijke) reorganisatie, overname, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, of andere beschikking van de activiteiten van Cooper Consumer Health BE NV kan het zijn dat uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met een geïnteresseerde derde-overnemer of andere derde partijen voor zover dit nodig is om een eventuele reorganisatie, overname, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, of andere beschikking te bestuderen, te evalueren, te onderhandelen en indien toepasselijk uit te voeren;
 7. voor zover dit nodig is in het kader van de medische bewaking, kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan dienstverleners en onderaannemers die belast zijn met het beheer van dossiers inzake medische bewaking, alsook aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op grond van een wet of een reglementaire bepaling, en met name: de gezondheidsdeskundigen die bij de signalering betrokken zijn, de nationale, communautaire en buitenlandse overheidsorganen die in het kader van de uitoefening van hun taken zoals in de wet- en regelgeving omschreven belast zijn met

de medische bewaking ((de verzamelde informatie kan dus om belangrijke redenen van openbaar belang buiten de Europese Economische Ruimte worden doorgegeven)), de wettelijke vertegenwoordigers van ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van of het in de handel brengen van onze producten, en derde laboratoria waarvan de producten in het geding zouden kunnen zijn, met uitzondering van de identiteit van de niet-gezondheidsberoepsbeoefenaar die kennisgeving doet.

 1. Wanneer wij samenwerken met externe dienstverleners die bepaalde diensten namens ons uitvoeren, dan delen wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om deze diensten uit te voeren. Wij vereisen van deze dienstverleners dat zij steeds de nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegeven op een veilige manier te bewaren en te verwerken. Derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen mogen enkel handelen op basis van onze instructies en mogen in geen geval uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken.
 2. Wij hebben in het algemeen geen intentie om uw persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (dit is Europese Unie en bijkomend ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of de lijst van landen die door de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit hebben ontvangen (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk). Als wij toch uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan andere landen die geen adequaat beschermingsniveau bieden zullen wij passende veiligheidsmaatregelen nemen zodat deze doorgifte in overeenstemming is met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Na het vervullen van het beoogde doel zullen wij de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij verdere bewaring vereist is op grond van de wet of voor archiveringsdoeleinden.

Wat zijn uw rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving inzake gegevensbescherming (die verschillende uitzonderingen bevat), hebt u het recht:

 • om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, heeft u het recht om nadere informatie over die verwerking te verkrijgen, alsmede het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen (of in sommige gevallen uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking);
 • om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking was gebaseerd op gerechtvaardigde belangen;
 • om uw toestemming in te trekken indien de verwerking gebaseerd was op uw toestemming (merk op dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming);
 • om het wissen te verkrijgen van persoonsgegevens die niet of niet langer rechtmatig worden verwerkt; en
 • om in bepaalde gevallen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten ("beperking") (bijvoorbeeld terwijl wij beoordelen of wij uw persoonsgegevens inderdaad moeten rectificeren of de verwerking ervan moeten stopzetten).

In het geval van gegevens die zijn verzameld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, hebt u geen recht op overdraagbaarheid, verwijdering van uw gegevens of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

U kan meer informatie terugvinden over hoe u deze rechten kan uitoefenen onder punt 11.

Tot slot heeft u ten allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw recht op gegevensbescherming hebben geschonden. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Wel verkiezen wij uiteraard steeds om te proberen eerst tot een oplossing te komen!

Cookies en tracking

 1. Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen cookies of andere trackingtools op uw toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
 2. Ons Cookiebeleid geeft meer gedetailleerde uitleg over ons gebruik van cookies (bv. welke cookies worden gebruikt, de doeleinden, hoe u deze kan verwijderen, enz.) en kan u via deze link raadplegen.

Externe links

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de externe links binnen deze Website naar websites die beheerd worden door derden. Wij hebben geen controle over de inhoud van de websites van deze derden en de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u andere websites bezoekt raden wij u aan steeds hun privacyverklaring te lezen.

Hoe kan u contact met ons opnemen voor vragen en klachten?

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van uw rechten op basis van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving kan u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: privacy@cooperconsumerhealth.com of door een brief te sturen naar ons adres: Gaston Crommenlaan 8, 9050 Gent, België.